Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Historia

Wydział Filologiczno-Historyczny jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych działającej w Piotrkowie Trybunalskim Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Uczelnia ta jest instytucją państwową, oferującą bezpłatne kształcenia na szczeblu licencjackim i magisterskim. Sam Wydział Filologiczno-Historyczny funkcjonuje od 2000 roku. Jego siedziba mieści się przy ul. Słowackiego 116, w budynku B.

Wydział jest uznanym przez środowisko regionu piotrkowskiego ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, realizującym kształcenie i działalność naukową w obszarach: administracja, historia, filologia angielska. Aby podnieść atrakcyjność kształcenia na Wydziale i jednocześnie zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia, w ramach wymienionych wyżej kierunków funkcjonują różnego rodzaju specjalności. Wśród nich można wymienić np.: na administracji – finanse samorządu terytorialnego, gospodarkę komunalną oraz gospodarowanie nieruchomościami; na historii – archiwistykę, obronę terytorialną z elementami wojskowości, wojskowość i rekonstrukcję historyczną. Z kolei filologia angielska oferuje m.in. specjalność filologia angielska z elementami translatoryki i językiem biznesu. Szczegółową ofertę kształcenia i sylwetki absolwentów można znaleźć na stronie internetowej Uczelni – www.unipt.pl.

Dla przyszłych studentów istotne jest, do czego przygotują ich studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym. W skrócie można to ująć następująco: kwalifikacje uzyskane w toku studiów powinny pozwolić absolwentowi sprostać wymogom konkurencyjności na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie w instytucjach krajowych oraz międzynarodowych o charakterze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym, naukowo-społecznym, a także organach regionalnych ugrupowań integracyjnych, stowarzyszeniach i ruchach społecznych, czy przedsiębiorstwach ukierunkowanych na szeroko rozumiane kontakty z krajami Europy.

Mogą ponadto prowadzić własną działalność gospodarczą zarówno w kraju, jak również za granicą, także przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i środków komunikacji, na przykład Internetu.

Ze względu na szybko zmieniające się rozwiązania prawne, techniczne i technologiczne w sferze zarządzania dokumentacją, absolwenci będą również przygotowani do uzupełniania swej wiedzy specjalistycznej w oparciu o literaturę przedmiotu, czasopiśmiennictwo fachowe oraz specjalistyczne portale naukowe.

Dla przyszłych studentów ważna będzie też informacja, że Wydział stara się zapewnić w trakcie studiów praktyki zawodowe. Mogą one mieć miejsce w szkołach (kierunki nauczycielskie), w archiwum zakładowym i państwowym, w organach samorządu terytorialnego, w strukturach policyjnych i wojskowych.

W tym miejscu warto wspomnieć, że absolwenci Wydziału działają np. jako radni w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego, znaleźli zatrudnienie w Muzeach w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Opocznie, pracują w archiwach państwowych, zakładowych oraz pokrewnych instytucjach (np. Warszawa, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki), znaleźć ich można wśród pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, w szeregach Policji Państwowej, w Wojsku Polskim. Sprawdzają się jako menadżerowie w firmach handlowych. Naszych absolwentów można też znaleźć wśród pracowników naukowych Wydziału, a także wśród jego pracowników administracyjnych.

Wydział Filologiczno-Historyczny aktywnie uczestniczy w życiu środowisk lokalnych, współpracując z UTW, UPW, organizuje widowiska plenerowe, pikniki historyczne, współpracuje z Muzeum Marcepanów.

Wydział Filologiczno-Historyczny, tak jak cały Uniwersytet, zapewnia swoim studentom szeroką pomoc materialną, tj. stypendia socjalne, zapomogi losowe, dofinansowanie opłat za wynajem mieszkań. Oprócz tego studenci mogą się też ubiegać o stypendia za wyniki w nauce.

Zamiejscowi studenci Wydziału mogą skorzystać z oferty domów studenckich jakimi dysponuje Filia Uniwersytetu. Do dyspozycji są pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, w cenach od 280-390 zł. W każdym pokoju jest dostęp do Internetu.

Niewątpliwie ważną informacją będzie, że budynek Wydziału przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest tu podjazd dla wózków, winda, przystosowane toalety.

W ramach rozwijania zainteresowań studenci mogą działać w studenckich kołach naukowych, np.: SKN Historyków „Klio”, SKN „Keep Calm”, SKN Pasjonatów Ameryki Łacińskiej. Członkowie Kół biorą aktywny udział w działalności naukowej, społecznej i kulturalnej Wydziału. Z kolei dla pragnących wykazać się w działaniach na rzecz społeczności studenckiej otworem stoją drzwi Samorządu Studenckiego.

Na zakończenie warto też wspomnieć o celach jakie przyświecają działalności Wydziału.

Strategicznym celem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych obejmujących szeroko rozumiane nauki humanistyczne i nauki społeczno-polityczne, profesjonalne kształcenie studentów, umożliwiające im sprostanie wyzwaniom XXI wieku, w tym funkcjonowanie zawodowe w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji oraz integracji europejskiej.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube