Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Katedra Filologii Angielskiej

 

Kierownik Katedry: dr hab. Katarzyna Szmigiero
Zastępca Kierownika Katedry: dr Dorota Gonigroszek

e-mail: kfa@unipt.pl
telefon: (44)7327419 lub (44)7327400 wew. 8119

Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020r. (akt. 15.11.2019) – ZOBACZ

Skład i Zadania Kierunkowego Zespołu ds. Programów KształceniaZOBACZ

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia ZOBACZ

Sylwetki absolwenta dla kierunku FilologiaZOBACZ

Karty przedmiotów – ZOBACZ

STRUKTURA KATEDRY FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  • Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej

dr hab. Katarzyna Szmigiero – kierownik (sylwetka pracownika EN i PL)
dr Agnieszka Stanecka (sylwetka pracownika EN i PL)

  • Pracownia Języka Angielskiego

dr hab. Agnieszka Kaleta – kierownik (sylwetka pracownika EN i PL)
dr Monika Gregorowicz
mgr Sławomir Połeć (sylwetka pracownika EN i PL)

  • Pracownia Językoznawstwa Stosowanego

dr Irena Czwenar – kierownik (sylwetka pracownika EN i PL)
dr Dorota Gonigroszek (sylwetka pracownika EN i PL)
mgr Karol Kowalczyk (sylwetka pracownika EN i PL)
mgr Iwona Puścian (sylwetka pracownika EN i PL)
mgr Jacek Szymański (sylwetka pracownika EN i PL)


Sylwetka absolwenta
Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu

Trwające 3 lata studia I stopnia oferują specjalność z dziedziny filologii angielskiej z elementami teorii i praktyki przekładu pisemnego tekstów użytkowych, współczesnych tekstów literackich, języka dla celów specjalistycznych, w tym języka biznesu i języka tekstów naukowych i akademickich.

Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji języka i nauki języka obcego, literatur anglojęzycznych oraz historii, geografii i kultury krajów anglosaskich. Ponadto, będzie posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent będzie również posiadał wiedzę w zakresie integracji europejskiej, programów pomocowych Unii Europejskiej wynikających z zadań polityki regionalnej jak również polityki edukacyjnej UE tj. grantów unijnych w dziedzinie nauki, wymianie studentów, uczestnictwie w programie Erasmus oraz wymianie międzynarodowej studentów i pracowników akademickich.

Dyplom licencjata uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na różnych szczeblach, w międzynarodowych  instytucjach  i organizacjach, w firmach prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą jak również w centrach wymiany kulturalnej, wydawnictwach oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także – po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych – do wykonywania zawodu nauczyciela.


Sylwetka absolwenta

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie filologiczne w dziedzinie języka angielskiego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji języka i nauki języka obcego, literatur anglojęzycznych oraz historii, geografii i kultury krajów anglosaskich. Potrafi analizować zjawiska literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

Specjalizacja nauczycielska daje absolwentowi możliwość zdobycia wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania języków obcych. Programy nauczania przedmiotów specjalizacyjnych obejmują treści kształcenia z dziedziny najnowszych tendencji w metodyce nauczania języka angielskiego, dotyczących młodszych grup wiekowych i różnych poziomów nauczania. Podczas studiów studenci zapoznają się także z technikami stosowania technologii informacyjnych i multimedialnych w nauczaniu języka obcego. Zdobywaniu profesjonalnej wiedzy towarzyszy kształtowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w pracach projektowych z dziedziny metodyki nauczania, zajęciach warsztatowych oraz praktykach pedagogicznych śródrocznych i ciągłych. Absolwent jest przygotowany do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-VI szkoły podstawowej).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 Studiuj u nas i za granicą

Studenci Filologii Angielskiej Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim mają możliwość odbycia części studiów (1-2 semestry) na uczelni zagranicznej, lub odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach programu LLP – Erasmus. Student odbywający studia lub praktyki za granicą otrzymuje stypendium wyrównujące koszty studiowania w obcym kraju.

W chwili obecnej Katedra Filologii Angielskiej ma podpisane umowy na wymianę studencką z następującymi instytucjami:

•    Uniwersytet w Mersin, Turcja
•    Uniwersytetem w Minho Portugalia
•    Uniwersytet w Vigo, Hiszpania
•    Uniwersytet w Viterbo, Włochy,
•    Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa
•    Uniwersytet w Sofii, Bułgaria

Praktyki zagraniczne można odbyć w Hiszpanii, w okolicach Barcelony, w sieci hotelowej H-Top.

Ponadto, gościmy studentów zagranicznych w Katedrze FA, co pozwala naszym studentom ćwiczyć język w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Nasi studenci mogą również  odbyć praktyki zostając opiekunem (Erasmus Buddy) studentów z zagranicy.

Jak dotąd z możliwości wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu LLP-Erasmus skorzystało kilkudziesięciu studentów Filologii Angielskiej.

Warto więc uczyć się języków obcych i poznawać kultury innych krajów europejskich.

Dodatkowe informacje znajdują się na stornie Uczelni : http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=2

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube