Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Studenci z niepełnosprawnościami

 

 STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWONOŚCIAMI 

 

Stanowisko ds. studenckich
mgr Bożena Walczak (st. specjalista ds. administracyjnych)
e-mail:
dss@unipt.pl

telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: Akademik Olimp , pok. nr 10 A
godziny pracy: 10.00-13.30
 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony wraz z orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.
2. Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodu.
3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy student, gdy kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
4. Orzeczenie o zaliczeniu do:
1. I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
2. II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3. III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
6. Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.
7. Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
8. Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.• Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – wykaz dokumentów
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Powiat Piotrkowski realizuje w 2018 roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany, ze środków Pefron PFRON – MODUŁ II pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w postaci dofinansowania kosztów kształcenia oraz opłaty czesnego. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33.

Program „Aktywny Samorząd” – ZOBACZ


 

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
 

Składanie wniosków o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 należy składać w terminie od 02 października do 20 października 2018r

1. Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
5. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku.
6. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
studiów

•    Do pobrania:

   • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych
    Wersja DOC  
   • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
    Wersja DOC  
   • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
    Wersja DOC  
   • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
    Wersja DOC  
   • Oświadczenie studenta o numerze konta bankowego
    Wersja DOC  
 
STYPENDIUM SPECJALNE – stypendium dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jest świadczeniem niezależnym od innych form pomocy materialnej i wysokości dochodów rodziny.
Aby móc ubiegać się o stypendium specjalne student musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie roku (semestru), student może ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
Wysokość stypendium specjalnego:

 

 znaczny stopień niepełnosprawności 
   300 zł  
 umiarkowany stopień niepełnosprawności 
   250 zł  
 lekki stopień niepełnosprawności 
   200 zł  
 

 

 • Usługi asystenckie

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych – POBIERZ

Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia  2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki – CZYTAJ

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA i REHABILITACJI W KIELCACH – więcej informacji

 • Wypożyczanie elektronicznego sprzętu przenośnego

Uprzejmie informujemy, że studenci z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne sporządzanie notatek mogą nieodpłatnie wypożyczać dyktafony w celu nagrywania zajęć. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 44-732-74-45) lub dss@unipt.pl

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Czytelnia Ogólna Biblioteki Filii UJK uruchomiła specjalistyczne stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko zostało wyposażone w oprogramowanie odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych.

W skład zestawu wchodzi 27” panoramiczny monitor LCD oraz oprogramowanie umożliwiające powiększanie wyświetlanego obrazu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania ze skanera, który wraz z oprogramowaniem OCR i wspomnianym syntezatorem mowy umożliwi odczytywanie dostępnych w Bibliotece zasobów tradycyjnych.

Do dyspozycji osób niedowidzących dostępna jest przenośna lupa elektroniczna oraz stacjonarny powiększalnik ekranowy.

Ze sprzętu specjalistycznego korzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające kartę biblioteczną Biblioteki Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje i zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej FILII można zgłaszać bezpośrednio w pokoju nr 10 A w Akademiku
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych studentów Filii UJK.
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)więcej…

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube