Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Pomoc socjalna

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

kontakt: mgr Maria Milczarek
e-mail: m.milczarek@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 43

miejsce: budynek A, pok. 24
dziekanat czynny: pn. nieczynne; wt., śr., czw. 9.30 – 13.30; pt. 11.00 – 15.00

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

kontakt: mgr Agnieszka Kalle
e-mail: a.gierak@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 68

miejsce: budynek B, pok. 4
dziekanat czynny: pn. nieczynne; wt. 12.00 – 15.00; śr. 12.00 – 15.00; czw. 12.00 – 15.00; pt. 12.00 – 15.00

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

kontakt: mgr Bożena Walczak
e-mail: dss@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116

miejsce: DS Olimp, pok. 10 A
dziekanat czynny: 10:00 – 13:30

 

Uwaga!
Prosimy o pilny odbiór decyzji dotyczących stypendium dla studentów
Odbiór decyzji warunkiem wypłaty stypendium
decyzje o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości oraz Rektora:
Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok.24
Wydział Filologiczno- Historyczny bud. B pok.4
decyzje o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
Akademik Olimp – pok. 10 A

Składanie wniosków o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości:
W terminie od 18.09.2017 do 15.10.2017r.
• Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok.24
• Wydział Filologiczno- Historyczny bud. B pok.4
Składanie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
W terminie od 18.09.2017 do 15.10.2017r.
• Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok.24
• Wydział Filologiczno- Historyczny bud. B pok.4
Składanie wniosków o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
W dniach od 02.10.2017 do 20.10.2017r.
• Akademik Olimp – pok. 10 A

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego – ZOBACZ

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

 

 

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
0 – 340,99 500 zł 650 zł
341,00-668,20 350 zł 500 zł

 

 

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił
w 2016 r. 2577 zł.

III. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Kwota minimalnego stypendium rektora wynosi 500 zł

Kwota maksymalnego stypendium rektora wynosi 1350 zł

 

 

Stypendium I-go stopnia 3 pkt.
Stypendium II-go stopnia 2 pkt.
Stypendium III-go stopnia 1 pkt.

 

 

Za sumę punktów z poszczególnych stopni przyznaje się następujące kwoty stypendium:

 

 

Liczba punktów Kwota stypendium
1 pkt. 500 zł
2 pkt. 650 zł
3 pkt. 800 zł
4 pkt. 900 zł
5 pkt. 1000 zł
6 pkt. 1050 zł
7 pkt. 1100 zł
8 pkt. 1150 zł
9 pkt. 1200 zł
10 pkt. 1250 zł
11 pkt. 1300 zł
12 pkt. 1350 zł

 

 

IV. STYPENDIUM SPECJALNE

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu przyznawane jest świadczenie w wysokości:

za znaczny stopień niepełnosprawności – 300 zł

za umiarkowany stopień niepełnosprawności – 250 zł

za lekki stopień niepełnosprawności – 200 zł

V. ZAPOMOGA

Ustala się wysokość zapomóg z tytułu:

1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego – 550 zł
2. nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – 400 zł
3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – 400zł
4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą – 400 zł
5. innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach – 400 zł

Ustalenia wchodzą w życie z dniem września 2017 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium w wyższej wysokości jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018, uwzględnia się dochody za 2016 rok (pod warunkiem, że w ciągu roku 2016, 2017 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie) osiągnięte przez:

1) Studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

II. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem osób określonych w ust. I. pkt. 1, 2, 3 z zastrzeżeniem, że jeżeli student jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w ust. I pkt. 3.

III. Student jest samodzielny finansowo i może ubiegać się o stypendium socjalne w przypadku gdy:

1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia lub

b) pozostaje w związku małżeńskim lub

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust I pkt 2., lub

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

2) spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

IV. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla studentów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom:

1. w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

oraz

1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2. pomocy materialnej, o której mowa w art. 173a, 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm.

3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).

V. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

W przypadku obliczania dochodów z gospodarstwa rolnego uwzględnia się roczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego, który obwieszcza prezes GUS w drugiej połowie września danego roku za poprzedni rok podatkowy.

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

2. utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art 14 a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.584 ze zm.)

6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń

8. utratą świadczenia rodzicielskiego,

9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzyskanie dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

1. zakończenie urlopu wychowawczego,

2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.584 ze zm.)

6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

9. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wykazanie przez studenta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony oraz załączenie oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenta albo w innym obiekcie.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

 

Zarządzenie Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom – ZOBACZ

Zarządzenie Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ZOBACZ

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.