Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Wzory dokumentów

 

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne pracownikom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zarządzenie Rektora UJK nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. POBIERZ
Zarządzenie Rektora UJK nr 24/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach POBIERZ
Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową POBIERZ
Umowa o dzieło POBIERZ
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich POBIERZ
Umowa-zlecenie POBIERZ
Oświadczenie dla osób fizycznych wykonujących umowy cywilnoprawne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego niemających w Polsce miejsca zamieszkania POBIERZ
Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej POBIERZ
 

 

OPISY FAKTUR
OPIS 1 badania – ma zastosowanie do wszystkich faktur/rachunków/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych POBIERZ
OPIS 2 eksploatacja – ma zastosowanie do faktur/rachunków dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących utrzymania budynków POBIERZ
OPIS 3 remonty – ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami POBIERZ
OPIS 4 inwestycje – ma zastosowanie do wydatków związanych z realizowanymi w Uczelni inwestycjami POBIERZ
OPIS 5 pozostałe – ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności POBIERZ
 

 

DRUKI DO PRAC
Pierwsza strona pracy licencjackiej/magisterskiej (promotorzy z Instytutu Nauk Pedagogicznych) POBIERZ
 

 

SPRAWY SOCJALNE
Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. ZOBACZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ZOBACZ
Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZOBACZ
Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACH ZOBACZ
Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku ZOBACZ
Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach ZOBACZ
Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej ZOBACZ
Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZOBACZ
Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ZOBACZ
Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKI ZOBACZ
Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO ZOBACZ
Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚS ZOBACZ
Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzin ZOBACZ
 

 

 

INNE MATERIAŁY
Zapotrzebowanie na zakup towarów/usług (formularz) NOWY! POBIERZ
Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (formularz) ZOBACZ
Formularz zamówienia na książk(ę)i do zakupienia przez Bibliotekę Filii UJK POBIERZ
Wykaz numerów telefonów Filii UJK POBIERZ
Treści merytoryczne i metodyczne dot. profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1)v ZOBACZ
Wniosek o dopisanie do listy osób uprawnionych do publikowania treści na stronie WWW Filii Uniwersytetu ZOBACZ
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube